ARAÇ DEĞER KAYBI

Trafik kazalarında hasar gören ve kaza sonrasında yapılan onarım işlemleri nedeniyle orijinal özelliğini yitiren araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen azalmaya araç değer kaybı denir.

Kazalardaki kusur oranına göre araç değer kaybı tazminatı kazada kusurlu olan tarafın ZMSS Trafik sigortası, araç sahibi ya da araç sürücüsünden tahsil edilebilir.

Örnek olarak kazada % 0 kusuru olan araç sahibi hesaplanacak araç değer kaybı tutarının % 100’ ünü talep edebilirken, kazada % 50 oranında kusuru bulunan araç sahipleri hesaplanacak araç değer kaybı tazminatının % 50’sini talep edebilmektedir.

Araç değer kaybı tazminatından kusurlu tarafın araç sahibi, sürücüsü ve teminat limitleri dahilinde ZMSS trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketi müteselsilen sorumludur. Bu nedenle araçları değer kaybına uğrayan araç sahipleri  istedikleri kişiye dava açarak araç değer kaybı tazminatının tamamını talep edebilmektedir.

Ancak ne yazık ki sigorta şirketleri 01.06.2015 tarihinde çıkan ZMSS GENEL ŞARTLAR ekinde bulunan değer kaybı tespit esaslarında zarar gören aleyhine düzenlenmiş maddeleri öne sürerek araç değer kaybı tazminatlarını ödememekte ya da rayiç değerin oldukça altında ödemektedirler.

 

Örnek olarak 01.06.2015 tarihli ZMSS değer kaybı tespit esaslarına göre;

1-Sadece vidalı parçalar üzerinde yapılan onarım değişim işlemleri değer kaybı tazminatı dışındadır.

Araçlarda kapılar, motor kaputu, bagaj kapağı, sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk ve genel olarak ön panel vidalıdır. ZMSS’ye göre yapılan değer kaybı hesaplamalarında sadece bu parçalar üzerinde yapılan onarım, değişim ve boyama işlemleri değer kaybı tazminatı dışında tutulmuştur.

Bu madde için  Danıştay 15. Dairesi yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

 

2-Aracınızın kilometresi 15.000 km’den 165.000 km’ye yaklaştıkça hesaplanan değer kaybı tazminatı düşmekte ve 165.000’km de değer kaybı tazminatı sıfırlanmaktadır.

Örnek olarak  15.000 kilometrede 3.000,00 TL olarak hesaplanan değer kaybı  tazminatı; kilometre 140.000 olarak girildiğinde 300,00 TL gibi cüzi bir tutara düşmektedir. Kilometresi 165.000 ve üzerinde olan araçların değer kaybı tazminatı ise 0,00 (sıfır) olarak sonuçlanmaktadır.

 

3-Taksi, dolmuş, uzun ve kısa süreli kiralama faaliyetinde kullanılan araçlar için eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının %50 si değer kaybı teminatı dışında bırakılmıştır.

Bu madde için  Danıştay 15. Dairesi yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

 

4-Değer kaybı başvurusu yapılmadan önce satılan araçların değer kaybı tazminatı ödenmemektedir.

Ancak bu düzenlemelerin tamamı Yargıtay kararlarına aykırıdır. Yargıtay kararlarına göre  araç değer kaybı tazminatlarının tespiti için  piyasa değerlerinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.  Ayrıca yukarıda 1. ve 3. Maddeler de belirtilen teminat dışı haller ise Danıştay 15. Dairesince  verilen kararlarla yürürlükten kaldırılmıştır.

 

DANIŞTAY 15. DAİRESİNİN 2015/5277 ESAS NUMARALI KARARI

(yürürlüğü durdurulan maddeler ile ilgili kısım )

Dava Konusu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Ek 1. Değer Kaybı Hesaplaması”nın 2.Teminat Dışında Kalan Haller üst başlığının altındaki 2. ve 6. bentleri yönünden;

  1. bentte; ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hususların,
  2. bentte ise; kısa süreli kiralık araçlar, taksi,dolmuş, uzun süreli (bir yıl ve veya daha uzun) kiralık araçlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybının %50’si yani yarısı trafik sigortasından ödenmeyecektir, düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

 

Teminat dışında kalan hallerin 2918 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde ve Tebliğ’in “A.6. Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddesinde düzenlenmesine rağmen değer kaybı hesaplaması başlığı altında ek sınırlayıcı düzenlemelerin getirildiği görülmektedir.

Kaldı ki 2.bentte yapılan tanımlamaların (vidalı parça, onarım/değişim) açık olmadığı ve 6. bentteki

düzenlemenin de meydana gelecek zararın yarısının sigortalı tarafından ödenmesi sonucunu

doğuracağı görüldüğünden ve bu durumun da gerçek zararın ödenmesi ilkesine aykırı olacağı

anlaşıldığından dava konusu edilen maddelerde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesindeki koşullar birlikte gerçekleşmiş bulunduğundan, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “B.4. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı” başlıklı maddesinin (b) bendinde yer alan “veya trafik kurallarının ihlali” ibaresinin ve “Ek 1. Değer Kaybı Hesaplamasının 2. Teminat Dışında Kalan Haller üst başlığının altındaki 2. ve 6. bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına KARAR VERİLMİŞTİR.

 

Sigortaasist.com olarak araç değer kaybı tazminatlarınızın en doğru ve en hızlı şekilde tahsilini sağlamak için hizmetinizdeyiz.

Sigortaasist.com  256232553